תצלום אויר- נמל תל אביב

תקנון – חניוני נמל ת"א

                 מועד עדכון- ספטמבר 2020

תקנון – חניון נמל ת"א

 1. חברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן – "החברה") מפעילה במתחם נמל תל-אביב חניון בתשלום הפעיל 24/7 ומיועד לציבור המבקרים בנמל תל-אביב.
 2. השימוש בחניון הוא לצרכי חניה בלבד על פי המקומות המסומנים.
 3. הנוהג ברכב הנכנס לחניון מתחייב למלא אחר הוראות התמרורים, סימוני החניות וסימוני אבני השפה בשטח החניון, וכן למלא אחר הוראות נציגי החברה ו/או מי מטעמה.
 4. הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך, ואינה כוללת שירותי שמירה כלשהם, לרבות אי תחולת הוראות חוק השומרים, תשכ"ז- 1967.
 5. החברה ו/או הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או אובדן גופני שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. החברה אינה אחראית לדו"חות חניה שינתנו ע"י משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית בגין חניה שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.
 7. בעת חניית הרכב יש לוודא כי בלם היד מורם וכי הרכב נעול. אין להשאיר ברכב דברי ערך.
 8. הכניסה ו/או החניה בשטח החניון לאוטובוסים, משאיות ונגררים – אסורה, אלא בתיאום פרטני מראש מול מנהל החניון מטעם החברה.
 9. החברה רשאית לסנדל כל כלי רכב החונה ללא רשות ו/או בניגוד להוראות.
 10. החניון אינו מיועד לשימוש כחניון לילה. החברה תהיה רשאית לסנדל רכב שיישאר בחניון בחניית לילה, ובמקרה של הפרה חוזרת אף למנוע את כניסתו לחניון. מובהר כי אין באמור כדי לפטור מתשלום דמי החניה עבור זמן החניה בפועל בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים. ["חניית לילה" – רכב הנמצא בחניון בשעה 5:00 בוקר ואשר שוהה בחניון מעל 4 שעות ברציפות].
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכב שימצא בשטח החניון לפרק זמן העולה על 24 שעות – יסונדל ויחויב בתשלום דמי החניה עבור משך החניה בפועל עד להוצאת הרכב מהחניון בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים.
 12. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה ועל פי צרכיה ו/או על פי הנחיית הרשויות המוסמכות, לסגור את שערי הכניסה לחניון ולמנוע כניסת רכבים.
 13. תעריפי החניה מפורסמים בשילוט המוצב בכניסות לחניון. החברה תהיה רשאית לשנות את התעריפים מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
 14. ניתן לשלם את דמי החניה באמצעות אחת ממכונות התשלום האוטומטיות המוצבות בשטח החניון (במזומן או בכרטיס אשראי), או ביציאה מהחניון (בכרטיס אשראי בלבד), או באמצעות אחת מהאפליקציות המאפשרות תשלום דמי חניה בהתאם לשילוט ברחבי החניון.
 15. נכים המחזיקים בתו חניה לנכה זכאים לחנות ללא תשלום, וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה. מובהר כי זכות החניה ללא תשלום מותנית בכך שבעל התו משתמש ברכב בעצמו (או מסתייע במלווה שאוסף אותו או מסיע אותו). במקרה של שימוש ברכב נכה שלא ע"י מחזיק תו החניה לנכה – יגבה תשלום מלא בגין החניה בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים, ובמקרה של הפרה חוזרת החברה תהיה רשאית אף למנוע את כניסתו לחניון. מובהר כי חל איסור על חניית לילה לרכב נכה, והאמור בתקנון זה בקשר לחניית לילה, יחול בהתאמה על חניית רכב נכה.
 16. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, במקרה של הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות נציגי החברה, החברה תהיה רשאית לסנדל את כלי הרכב ו/או לדרוש דמי טיפול ו/או למנוע כניסה של כלי הרכב לחניון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 17. השימוש בחניון מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 18. החברה תהיה רשאית לשנות את התקנון ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
בודק...